วิสัยทัศน์

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

และสถานศึกษา เป็นองค์กรชั้นนำ สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "

ประชาสัมพันธ์!!! สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าลงทะเบียนใช้งาน "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ" กรมการจัดหางาน เพื่อส่งเสริมช่องทางการมีงานทำของนักเรียน

ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://smartjob.doe.go.th หรือ สแกน QR Code และสายด่วน 1506 กด 2

สพป. นครราชสีมา เขต ๑  จัดพิธีบวงสรวงย่าโม บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สพฐ. | นโยบาย สพฐ.2566 | eMail ถึง สพฐ. | ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์  | ระบบ GPAX OBEC 5-6 ภาคเรียน  | ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  | ระบบรายงานการรับนักเรียน  | ระบบนายทะเบียนภาครัฐ  | ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)  | ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) | ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) | งานทะเบียน-วัดผล (SGS) |
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฐานข้อมูลบัญชี
กำหนดสื่อการเรียนรู้
| OBEC Mail | VDO นำเสนอเขตฯ 

พุธเข้าข่าวโคราช 1 | ครูออนไลน์ | คลังข้อสอบ | ถอดบทเรียน O-NET | วิทยาการคำนวณ | หลักสูตรฐานสมรรถนะ | อบรม Coding | BBL1 | DLTV | DLTV Slide | ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ | มาตรฐาน DLTV | คลังข้อสอบ สทศ. | ระบบการให้บริการออนไลน์ สพป.นม. 1 | Korat1Diary | คู่มืออ่านออกเขียนได้ONET2565

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 1 จัดประชุบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.นครราชสีมา เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่ !!!

จดหมายข่าว สพป.นม.1

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่าง ๆ 


 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่าง ๆ 


About us:


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
e-Mail : mail@korat1.go.th | Website: www.korat1.go.th | โทร.  0 4422 0978