" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป "

วิสัยทัศน์

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และสถานศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำ

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

มอบหมายให้ ดร.ปณดา โภชน์สาลี รองผอ.สพป.นครราชสีมา

พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะ นางณฐมน เอิบผักแว่น และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดร. กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต ๑

ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
ที่ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

รวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

เยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ จากโรงพยาบาลทหารผ่าศึก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

มอบหมายให้ ดร.ปณดา โภชน์สาลี รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และนางสาวอรทัย สุพรมพรรณ นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่างๆ


รวมภาพกิจกรรม

ActiveLearning 20-21 ส.ค. 65 | งานเกษียณ 2565 Central | |

เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนบ้านยองแยง | | | |

Online Workshop Content

Course 1 Google Forms, Text1, Text2 | Course 2 Liveworksheets, Text | Course 3 Pet, Text | Course 4 Dew, Text | Course 5 Ying, Text | Course 6 Patlet, Text | Course 7 Plickers, Text |

Supervisor Content:

กตปน.

มาตรฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพฯ ตาม มฐ. | คณะกรรมการ กตปน. | บทบาทหน้าที่ กตปน. | แผนการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศฯ | KRS&ARS | KRS ARS AMSS Manual | คู่มือนิเทศฯ ปก part1 Part2

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

การจัดการเรียนรู้ทางไกล DLTV| การเรียนรู้ออนไลน์ OBS Studio | การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ | การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | การสร้างฟอร์มแบบมีไฟล์แนบ | ข้อมูล รร ดีของชุมชน | การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบ Rating Scale | | VDO โรงเรียนคุณภาพของชุมชน | แบบรายงานออนไลน์ COVID-19 | Sheetแสดงผลการประเมิน COVID-19

Album

Album วันครู 34 | Album วันครู 2 | Album วันครู 1 | รับรองเขตฯ 01 |รับรองเขตฯ 02 | รับรองเขตฯ 03 | รับรองเขต 04 | Korat1MixAlbum

Video

VDO 01 K1 Channel ประชุมกับโรงเเรียน ครั้งที่ 1/2564 | การนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 /2564 ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดสระแก้ว 7 มกราคม 2564 | การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งเสียงดี เวทีครูโคราช 1 สพป.นครราชสีมาเขต 1| การนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 โรงเรียนอนุบาล ตลาดแค , โรงเรียนบ้านหลุมข้าว| การถ่ายทอดสดวันครู (บ่าย)| การถ่ายทอดสด วันครู (เช้า)