วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  และสถานศึกษา
เป็นองค์กรชั้นนำ สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 and  Schools are leading  organization. Build quality of learner to International  standards management according to the principles of  good governance.

สพฐ. | นโยบาย สพฐ.2566 | eMail ถึง สพฐ. | ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์  | ระบบ GPAX OBEC 5-6 ภาคเรียน  | ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  | ระบบรายงานการรับนักเรียน  | ระบบนายทะเบียนภาครัฐ  | ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)  | ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) | ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) | งานทะเบียน-วัดผล (SGS) |
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฐานข้อมูลบัญชี
กำหนดสื่อการเรียนรู้
| OBEC Mail | VDO นำเสนอเขตฯ 

พุธเข้าข่าวโคราช 1 | ครูออนไลน์ | คลังข้อสอบ | ถอดบทเรียน O-NET | วิทยาการคำนวณ | หลักสูตรฐานสมรรถนะ | อบรม Coding | BBL1 | DLTV | DLTV Slide | ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ | มาตรฐาน DLTV | คลังข้อสอบ สทศ. | ระบบการให้บริการออนไลน์ สพป.นม. 1 | Korat1Diary | คู่มืออ่านออกเขียนได้ONET2565

จดหมายข่าว สพป.นครราชสีมา เขต 1

รอบรั้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่าง ๆ สพป.นครราชสีมา เขต 1   

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มต่าง ๆ 


กระดานถามตอบ Q & A

About us:


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
e-Mail : mail@korat1.go.th | Website: www.korat1.go.th | โทร.  0-4422-0978  กลุ่มอำนวยการ
0-4422-0943 หน้าห้อง ผอ.เขต | 0-4422-0935  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 0-4422-0971 กลุ่มบริหารงานบุคคล| 0-4422-0937 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 0-4422-0976 กลุ่มนโยบายและแผน | 0-4422-0980 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ| 0-4422-0979 กลุ่มตรวจสอบภายใน | 0-4422-0972 กลุ่มกฎหมายและคดี | 0-4422-0940 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

Link ภาพถ่ายบวงสรวงย่าโม | Link ภาพถ่ายงาน Active Learning Symposium 2023 | Link ภาพถ่ายงาน TOP 3  Congrats!!  |  Link ภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
Smart Area (AMSS++) |  ทำเนียบผู้บริหาร | ทำเนียบบุคลากร  | เว็บ 10 กลุ่ม  | สารสนเทศ สพป.นม.1  | Korat1Diary | คู่มือพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ครูผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา
*** พิมพ์สลิปเงินเดือน ***  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ | ข้าราชการบำนาญ | พนักงานราชการ |
*** หนังสือรับรองการหักภาษี ***

LINK ภาพการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3  NEW!!

LINK ภาพการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 

LINK ภาพถ่ายงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 

LINK ภาพถ่ายงานวันครู กล้องโรงเรียนบ้านจอหอ  LINK ภาพถ่ายงานวันครู กล้องโรงเรียนบ้านไชยมงคลฯ

LINK ภาพถ่ายงานวันครู กล้องโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์